Verzekering

INLEIDING

Vanuit de Chiro proberen wij op een verantwoorde manier onze activiteiten te organiseren. We hebben oog voor de veiligheid van iedereen maar toch is een ongeval (te) snel gebeurd. Dan zijn we maar wat blij dat we een verzekering hebben. En hierover gaat deze pagina, omdat we graag aan iedereen die het aanbelangt duidelijk willen maken waarvoor onze leden verzekerd zijn en wat er gebeurt in geval van een ongeval of schadegeval.

WAAROM EEN VERPLICHTE VERZEKERING?

Chiro Nationaal voorziet in een verplichte verzekering voor alle chiroverenigingen in Vlaanderen, dat is verplicht door de wetgeving en dat is een goede zaak: zo zijn alle verenigingen verzekerd en kunnen er goede premies overeengekomen worden, wat de kostprijs aanzienlijk doet dalen.

WAARVOOR BEN JE VERZEKERD BIJ DE CHIRO?

Drie risico’s worden sowieso verzekerd:
- burgerlijke aansprakelijkheid
- ongevallen
- rechtsbijstand voor de vereniging

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

1. WAT IS BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID?

Als je per ongeluk schade berokkent aan anderen of aan hun bezit, dan ben je hiervoor burgerlijk aansprakelijk. Als bijvoorbeeld chiroleden een spiegel van een auto aflopen of per ongeluk een bal door een ruit trappen, zijn zij daarvoor burgerlijk aansprakelijk. Hetzelfde geldt als ze door een onopzettelijke duw iemand ten val brengen en die breekt een been. Met opzet een autospiegel beschadigen valt niet meer onder de burger-lijke aansprakelijkheid. Voor de leiding houdt het hier niet op. Zij kunnen ook aansprakelijk gesteld worden voor organisatie en toezichtsfouten. Als bijvoorbeeld een aspileider zijn aspi’s zonder beveiliging over een apenbrug op acht meter hoogte tuurt en er gebeurt iets, kan een organisatiefout ingeroepen worden.

2. HOE WORDT BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERZEKERD?

De chiroverzekering geldt ten volle voor organisatie en toezichtsfouten van leidingsmensen. De kosten die zo’n fout meebrengt, worden dus terugbetaald. In alle andere gevallen wordt de burgerlijke aansprakelijk-heid in de eerste plaats verzekerd door de familiale verzekering. Met andere woorden: als een chirolid onbedoeld schade toebrengt en via de familiale polis verzekerd is, zal het dus die laatste zijn die de kosten terugbetaalt. Als er geen familiale verzekering is, dan springt de chiroverzekering bij, volgens dezelfde voorwaarden als die familiale verzekering.

3. WANNEER GELDT DE CHIROVERZEKERING B.A.?

Tijdens alle activiteiten die georganiseerd worden door Chiro. Er is één verschil met de ongevallen-verzekering: ze geldt niet op weg naar en van de chiro-activiteit.

4. VOOR WIE GELDT DE CHIROVERZEKERING B.A.?

Voor iedereen die door de Chiro opgegeven is bij het nationaal secretariaat. Als je aan jezelf schade berokkent, is dat niet verzekerd. Als je iemand anders schade berokkent wel. Die ‘iemand anders’ kan ook iemand van de Chiro zijn.

5. NIEUWE LEDEN

Vele kinderen komen eerst een paar zondagen naar de Chiro, om te zien of het hen wel bevalt. Ook zij zijn verzekerd. Voor kandidaat leden geldt de verzekering op dezelfde manier. Als de verzekeringsmaatschappij ingeschakeld wordt, kan zij onderzoeken of het wel degelijk om een ‘kandidaat-lid’ gaat. Het is dan ook van belang dat je als chirogroep die kinderen zo vlug mogelijk inschrijft als je weet dat ze lid zullen blijven. Té veel kandidaat-leden is namelijk ook niet geloofwaardig.

ONGEVALLEN

De Chiroverzekering verzekert ongevallen. Dat wil zeggen dat medische kosten ten gevolge van een ongeval in de Chiro, behalve natuurlijk het gedeelte dat door het ziekenfonds terugbetaald werd, door de Chiroverzekering betaald wordt.

1. WAT IS EEN ONGEVAL?

De definitie van een ongeval bevat twee elementen. Ten eerste moet er sprake zijn van een ‘plotse gebeurtenis’. Een val is bijvoorbeeld een ongeval. Een lang aanslepende ziekte, die op bivak naar boven komt, is dat niet. Ten tweede moet die plotse gebeurtenis leiden tot een ‘aantasting van de lichamelijke gaafheid’: een gebroken been, een snijwonde,… Soms is het moeilijk uit te maken of iets een plotse gebeurtenis is of niet.

Volgende situaties zijn in ieder geval wel een plotse gebeurtenis:
- insectenbeten;
- voedselvergiftiging op bivak;
- als je bevangen wordt door giftige gassen;
- als je verdrinkt;
- als je iemand die een ongeval heeft, wil redden

2. TOCH OOK ENKELE UITZONDERINGEN.

In een paar gevallen vermeldt de polis zeer duidelijk dat de kosten niet terugbetaald worden:
- bij ziekten (die geen gevolg zijn van een ongeval);
- als je springstof gebruikt;
- bij zelfdoding;
- je een ongeval krijgt, maar onder invloed van drugs bent (waaronder ook alcohol!);
- als je je lenzen verliest;

3. WANNEER BEN JE VERZEKERD?

De verzekering geldt tijdens elke activiteit die door de Chiro georganiseerd wordt: de zondagmiddag, het bivak, de leidingskring, een knutseldag ter voorbereiding van het bivak,… De verzekering geldt ook voor mensen die op weg zijn naar de activiteit of terug naar huis gaan. Wie eerst nog het café binnenspringt en pas daarna naar huis gaat, is niet meer verzekerd: je bent dan niet meer op weg van de chiro-activiteit naar huis, maar op weg van het café naar huis. Ook kandidaat-leden zijn verzekerd.

4. EEN ONGEVAL IN HET BUITENLAND

Een ongeval kan overal gebeuren, ook als je op buitenlands bivak bent of als de keti’s een fietstocht door Nederland maken. Als je in het buitenland een ongeval hebt, moet een speciaal formulier ingevuld worden.

5. DE JUISTE MEDICAMENTEN EN BEHANDELINGEN

Er bestaat een instelling in België, die het RIZIV heet (dat staat voor Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering.) Dat RIZIV heeft een lijst samengesteld van medicamenten en behandelingen waarvoor de mutualiteiten terugbetalen. Wie een behandeling krijgt die niet op die lijst voorkomt, wordt door de verzekering niet terugbetaald. Dat zijn eerder uitzonderingssituaties, maar toch. Vooral sterk evoluerende behandelingen (zeer nieuwe dingen dus) staan nog niet altijd op de lijst. Ben je in het hospitaal, zeg er dan voor alle zekerheid bij dat de dokter de lijst van het RIZIV moet respecteren, aangezien de verzekeringen anders niet terugbetalen. Ook belangrijk om weten is dat alleen de eerste verplaatsing met de ziekenwagen wordt terugbetaald. Die verplaatsing moet ook gebeuren op de dag van het ongeluk. Als je bijvoorbeeld op bivak bent in Eupen en ze brengen je daar naar het hospitaal, wordt die verplaatsing terugbetaald. Als je later per ziekenwagen verhuisd word naar een ziekenhuis dichter bij huis, wordt dit niet meer terugbetaald, tenzij de dokter natuurlijk om medische redenen beslist om je ineen ander ziekenhuis te laten opnemen. Het kan namelijk gebeuren dat een bepaalde behandeling maar in één ziekenhuis mogelijk is.

6. HET DOKTERSHONORARIUM

Als je naar het ziekenhuis moet en je vraagt zelf om in een éénpersoonskamer te liggen, worden de erelonen van de artsen vrijgelaten en kan de prijs per ligdag ook verhogen. Dokters durven gemakkelijk twee tot drie keer hun normale honorarium vragen. De verzekering betaalt dat niet terug! Als de dokter zelf beslist om je (gezien de ernst van de situatie) op een afzonderlijke kamer te leggen, moeten het ziekenhuis en de arts zich aan de normale tarieven houden. Hou dan ook in het oog dat dit gebeurt.

DE OPTIES

Alle leden en medewerkers van onze chiro worden ook, hetzij voor overlijden en invaliditeit, hetzij voor overlijden, invaliditeit en loonverlies verzekerd.

1. OVERLIJDEN EN INVALIDITEIT

Het is een verschrikkelijke gedachte, maar het kan gebeuren dat er iemand een blijvend letsel oploopt of zelfs sterft door een ongeval in de Chiro. Als er iemand sterft, zal de ongevallenverzekering bijspringen voor de eventuele medische kosten en voor bewijsbare begrafeniskosten tot €1.859,20. De bijkomende verzekering betaalt € 4.957,87 uit aan de nabestaanden. In geval van een blijvend letsel wordt er een invaliditeitsgraad vastgesteld. Dat gebeurt door de gezondheidscommissie: een officiële commissie verbonden aan het RIZIV. Zo kan je bijvoorbeeld 1% of 20% invalide verklaard worden. Afhankelijk van die graad wordt éénmalig een bedrag uitbetaald. Het maximum is € 12.394,68. Iemand met 1% invaliditeit krijgt dus € 123,95.

2. OVERLIJDEN, INVALIDITEIT EN LOONVERLIES

De eerste twee poten van deze verzekering (overlijden en invaliditeit) dekken hetzelfde als wat we hierboven uit de doeken deden. De derde poot vraagt om wat extra toelichting. Het kan gebeuren dat mensen, ten gevolge van een ongeval in de Chiro, niet meer kunnen gaan werken. In zo’n geval betaalt de mutualiteit 60% van het brutoloon terug. De verzekering vult aan tot het totale bedrag gelijk is aan het nettoloon van het slachtoffer, maar met een maximum van € 5,95 (zaterdagen inbegrepen). De verzekering doet deze bijpassing gedurende maximum1 jaar. Uiteraard geldt zo’n verzekering alleen voor mensen die in orde zijn met de arbeidswetgeving. Een job in het zwart komt met andere woorden niet in aanmerking.

3. EEN VERZEKERING VOOR BEPERKTE PERIODE (MAXIMUM 3 WEKEN)

Soms doen mensen mee aan chiro-activiteiten, terwijl ze geen deel uitmaken van de chirogroep. De kookouders op bivak zijn het bekendste voorbeeld. Op bivak gaan soms ook kinderen mee die eigenlijk niet zijn aangesloten bij de groep. Ook als we een activiteit voor buitenstaanders organiseren (bijvoorbeeld een dropping voor oud-leiding) sluiten we een beperkte periode een verzekering af.

4. GEMEENRECHT VOOR VRIJWILLIGERS

Die verzekering is vooral bedoeld voor vrijwilligers die bouw- of verbouwingswerken uitvoeren aan lokalen. Het is dan meestal op voorhand niet duidelijk wie wanneer een handje toesteekt. Bovendien zijn heel wat helpers geen lid van de groep en hebben ze dikwijls vast werk (denk maar aan oud-leiding of ouders). De verzekering dekt loonverlies, medische kosten en invaliditeit, allemaal onder voorwaarden die voorzien zijn in de wetgeving op arbeidsongevallen. Het werkt als volgt: je geeft vooraf een lijst door met de namen van alle mensen die mogelijk komen meewerken. Vervolgens hou je een register bij: elke dag laat je de mensen die effectief komen helpen een handtekening zetten. Achteraf betaal je alleen de premie voor de mensen die echt zijn komen opdagen. Uiteraard kunnen alleen de personen die op de eerste lijst staan op die ma-nier verzekerd worden. Nog even zeggen dat bij deze optie de weg van en naar de activiteit, niet gedekt is.

NIET ALLES IS VERZEKERD

Bij al het voorgaande is het belangrijk te weten dat er een paar belangrijke uitzonderingen zijn. Enkele activiteiten zijn niet verzekerbaar. Het gaat om:
- deltavliegen, parapente, ULM;
- sporttakken waarbij je gebruik maakt van motortuigen.
- benjispringen

Voor andere activiteiten moet je een supplement op de premie betalen:
- gevechts- en verdedigingssporten (behalve judo);
- diepzeeduiken buiten België;
- alpinisme en rappèl;
- speleologie buiten België;
- wintersporten buiten België (daaronder verstaan we ook skispringen, bobslee en skeleton);
- valschermspringen;
- parachutisme en zweefvliegen;
- het besturen van een kart of quad, behalve op een gesloten omloop zonder competitie.

HOE WORDT EEN ONGEVAL AANGEGEVEN

1. EEN ONGEVAL

Bij een ongeval gebruikt de leiding een aangifteformulier. Zo’n aangifteformulier bestaat uit twee delen. Het linkse deel (een beschrijving van het ongeval) vult de leiding in. Het rechtse deel is een ‘medisch getuigschrift’, en dat moet de dokter invullen. Het best wordt bij een ongevalsaangifte onmiddellijk ook het geneeskundig getuigschrift meegestuurd, maar het belangrijkste is toch de aangifte op tijd te versturen. Controleer altijd of op het formulier het stamnummer (dit is een identificatienummer van Chiro Nationaal voor alle chirogroepen) vermeld staat. Voor de chirojongens is dat OJ/1303 en voor de chiromeisjes OM/1303.

A. de ouders krijgen een brief Het is uiteraard de leiding die het ongeval aangeeft, maar het zijn de ouders die van de verzekerings-maatschappij een melding krijgen dat het ongeval aangegeven werd, en welk dossiernummer dat ongeval gekregen heeft. Vanaf nu zullen de ouders (of het slachtoffer zelf ) het dossier verder opvolgen.

B. mutualiteit of geen mutualiteit Je betaalt altijd zelf eerst de kosten die je maakt bij de dokter, de kliniek of de apotheker (bij de apotheker vraag je hiervoor een formulier BVACN (voorheen 704N). Als je aangesloten bent bij een mutualiteit, laat je je eerst door hen terugbetalen. Vervolgens stuur je het borderel van de mutualiteit (een formulier waarop aange-geven staat hoeveel de mutualiteit terugbetaald heeft) en de kostennota’s naar LDB (= de verzekerings-maatschappij). Als je niet aangesloten bent bij een mutualiteit, stuur je gewoon de kostennota’s naar LDB.

C. de betaling De vergoedingen worden rechtstreeks aan het slachtoffer uitbetaald. Daarom is het ook belangrijk dat je het rekeningnummer vermeldt op het aangifteformulier.

Tot slot: de verzekeringsmakelaar van onze chiro:
L.D.B vzw
Rozenstraat 28-30
3500 Hasselt

Wie vragen heeft over verzekeringen kan altijd terecht bij de leiding!

Deze informatie is afkomstig uit de brochure ‘VAST en VerZEKERing’, een uitgave van Chiro Nationaal voor de chirogroepen.
 
 

Jongens Chiro Molenbeersel