Privacy


1.     Algemeen

Chiro Jochimo hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Chiro Jochimo houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

· je  persoonsgegevens  verwerken  in  overeenstemming  met  het  doel  waarvoor  deze  zijn  verstrekt,  deze  doelen  en  type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.

· verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

· vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens.

· geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. 

· op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Chiro Jochimo

Truijenstraat 20B

3640 Kinrooi – Molenbeersel

info@jochimo.be

 

2.     Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

·         Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van chiro Jochimo.

·         Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. 

·         Het voorzien van een verzekering.

 

3. Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen :

·         Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

·         Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit.

 

4.     Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door leiding, hoofdleiding en volwassen begeleiding van de vereniging

 

5.     Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft.  Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

 

6.     Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18  jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 

7.     Bewaartermijn

Chiro Jochimo bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Chiro Jochimo verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan de gelegenheid van het lidmaatschap.

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.  Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren. Aan deze vraag kan enkel gehoor gegeven worden door een legitimatie toe te voegen aan je verzoek.

 

8.     Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij:

de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Drukpersstraat 35 1000 Brussel

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

9.     Wijziging privacyverklaring

Chiro Jochimo kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 23/05/2018

Jongens Chiro Molenbeersel