Disclaimer

 1. Jochimo kan geen enkele aansprakelijkheid voor de gegevens op deze website aanvaarden.
  Als bezoeker van deze webpagina�s stemt u in met deze aansprakelijkheidsbeperking.
 2. De gegevens op deze website zijn niet noodzakelijk volledig, nauwkeurig of bijgewerkt.
  Sommige gegevens staan in files of formats die niet foutloos zijn.
  Als u ons opmerkzaam maakt op onjuistheden, zullen wij trachten die te verbeteren.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, hebben de verschillende pagina's die u raadpleegt op deze website of verkrijgt via interactieve toepassingen een zuiver informatieve waarde.
 4. Incorrecte gegevens of tekortkomingen van deze website geven geen recht op schadevergoeding.
 5. Door technische fouten kunnen er onderbrekingen zijn in de beschikbaarheid van bepaalde gegevens.
  Jochimo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de problemen die zich als gevolg van het gebruik van deze website of van andere daarmee verbonden externe sites voordoen.
 6. De gegevens zijn soms gekoppeld aan externe sites waarover Jochimo geen zeggenschap heeft en waarvoor ze ook geen verantwoordelijkheid draagt.
 7. De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt.
 8. De webmaster geeft evenwel geen garanties wat de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties betreft.
 9. De intellectuele eigendomsrechten op de op deze website verstrekte informatie, publicaties en gegevens komen toe aan hetzij Jochimo, hetzij aan met hen verbonden entiteiten of aan derden.
 10. U zal zich onthouden van elke inbreuk hierop. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de auteur of zijn rechthebbenden, is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen, van deze informatie, publicaties of gegevens verboden.